Veelgestelde vragen


1Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?
Dit kan door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. Je kunt het vinden onder 'aanmelden'. Hier kun je het aanmeldformulier voor de gewenste opvangsoort invullen. Vervolgens kun je dit via de website verzenden en krijg je via email een bevestiging dat je aanmelding is ontvangen.
2Zijn er inschrijfkosten verbonden aan plaatsing of plaatsing op de wachtlijst?
Nee, Koningskind kinderopvang hanteert geen kosten voor inschrijving. Je kunt bovendien altijd, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, de plaatsing kosteloos annuleren of wijzigen.
3Ik heb via de website een aanmelding gedaan maar heb nog niks gehoord. Hoe lang duurt het voor ik reactie krijg?
Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen. Mocht je na 5 werkdagen nog niks vernomen hebben, dan kun je het beste contact opnemen met ons algemene mailadres: info@koningskind.nl of via 055-7370108
4Vanaf welk moment kan ik mijn kind het beste aanmelden?
In verband met wachtlijsten kun je je kind het beste zo snel mogelijk aanmelden. Aangezien Koningskind kinderopvang geen inschrijfkosten of kosten voor plaatsing op de wachtlijst hanteert, is z.s.m. aanmelden altijd verstandig. Je kunt namelijk, met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand, altijd nog kosteloos annuleren.
5Hoe en waar kan ik toeslag voor de kinderopvang aanvragen?
Op www.toeslagen.nl van de Belastingdienst kun je na het invullen van de gegevens precies zien hoeveel je netto kwijt zal zijn aan de kinderopvang. Op deze website kun je de toeslag ook aanvragen.

Maak een proefberekening om te zien hoe hoog je kinderopvangtoeslag is. Let er op dat je de toeslag binnen 3 maanden na de start van de opvang aanvraagt.
6Wanneer krijg ik de factuur van Koningskind Kinderopvang en wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?
De facturen worden rond de 15e van de maand verstuurd. Voor de kinderdagopvang en de naschoolse opvang wordt het factuurbedrag rond de 1e van elke maand automatisch geïncasseerd van je rekening.
7Wanneer wordt er contact opgenomen voor een intakegesprek als ik mijn kind heb aangemeld voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, etc.?
Ongeveer een maand voor de begindatum van de opvang word je gebeld door de hoofdbegeleid(st)er van de locatie. Hij/zij zal je uitnodigen voor een intakegesprek en hiervoor een datum met je afspreken. Tijdens dit gesprek worden ook wenmomenten afgesproken.
8Hoe zijn de wachtlijsten opgebouwd?
De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door de datum van aanmelding. Er is een voorrangsregeling voor ouders die een tweede of daarop volgend kind aanmelden, terwijl zij al een kind bij Koningskind kinderopvang laten opvangen. Zijn er meerdere ouders die een tweede of derde kind aanmelden, dan wordt er naar de datum van aanmelding gekeken.

De wachtlijst verkort doordat kinderen geplaatst worden of doordat kinderen afgemeld worden.
9Kan ik mijn kind een extra dag laten opvangen naast de dagen die ik op contract heb?
Wanneer je eenmalig je kind extra wilt laten opvangen, kun je dit via email aanvragen bij de hoofdbegeleid(st)er van de betreffende locatie. Hij/zij zal je uitsluitsel geven op basis van de kindaantallen en het rooster.
10Voor het aanvragen van de toeslag heb ik het LRK nummer van de locatie nodig. Waar kan ik dit vinden?
Je kunt dit nummer vinden bij jeLocatie op de locatiepagina op deze website.
11Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?
Bij onvrede kun je contact zoeken met de direct betrokken begeleid(st)er. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kun je je wenden tot de hoofdbegeleid(st)er. Er bestaat een mogelijkheid een klacht in te dienen, hiervoor is een formulier beschikbaar. Wil je je klacht liever aan een onafhankelijke commissie voorleggen, of hebben de hiervoor genoemde stappen nog geen oplossing geboden, dan heb je het recht om je geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht je klacht niet naar tevredenheid behandeld zijn, dan kunt u terecht bij De geschillencommissie.
12Hoe kan ik een wijziging in of een opzegging van het contract van mijn kind doorgeven?
Wijzigingen doorgeven in de dagdelen, het aanvragen van structurele extra dagdelen en dergelijke, kun je aangeven in het ouderportaal van KOVnet. Hou je met het doorgeven van wijzigingen rekening met de opzeg- en wijzigingstermijn van 1 maand.
13Ik heb vragen over mijn factuur bij wie kan ik terecht?
Voor alle vragen over je factuur kun je terecht bij de hoofdbegeleid(st)er.
14Mag de organisatie foto's van mijn kind online plaatsen?
De kinderopvangorganisatie behoort te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het maken van foto’s moet aan ouders toestemming worden gevraagd, als ook voor het online plaatsen van foto’s. Die toestemming mag op elk moment worden ingetrokken. Ook hebben ouders het recht om reeds gebruikte foto’s te laten verwijderen. Bij het ouderportaal van KOVnet kun je aangeven of je hier wel of geen toestemming voor geeft.
15Wat zijn de eisen rondom veiligheid en gezondheid?
Volgens de wet moet de opvang een beleid voeren dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. Elke kinderopvanglocatie moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben.

De oudercommissie heeft adviesrecht over het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid moet aan diverse eisen voldoen. Het uitgangspunt is dat kinderen worden beschermd tegen grote risico’s en met kleine risico’s leren omgaan. Het beleid veiligheid en gezondheid kun je inzien via KOVnet onder het kopje 'Documenten ouders'.

Elke organisatie moet ook een meldcode hebben, om adequaat te handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling en -misbruik. Daarnaast geldt er een meldplicht bij (vermoeden van) kindermishandeling en -misbruik in de opvangsituatie voor werkgevers/medewerkers in de kinderopvang. Tot slot moet de opvang voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid, die getoetst worden door de Brandweer.
16Kan ik het beleidsplan inzien van mijn locatie?
Jazeker, dat kan. Op de locaties staat de ‘oudermap’. Deze is in te zien voor ouders die meer willen weten over het beleid van Koningskind kinderopvang. In deze ‘oudermap’ zitten de protocollen van Koningskind. Daarin zit onder andere het beleids- en werkplan van de organisatie en locatie. Daarnaast kun je het beleidsplan inzien via KOVnet onder het kopje 'Documenten ouders'.
Voor vragen kun je altijd even contact opnemen met de hoofdbegeleid(st)er.
17Ik ben het niet eens met een wijziging in het beleid van de opvang, wat nu?
Bij ondertekening van het contract ben je akkoord gegaan met het beleid dat op dat moment gold. Voor een wijziging moet je toestemming worden gevraagd. Je hoeft niet akkoord te gaan met de wijziging. Bij beleidswijzigingen heeft ook de oudercommissie een rol.
18Kan ik een opvangdag ruilen?
Het gehele jaar mag er geruild worden. Voor ruiling geldt dat er plaats moet zijn op een groep en dat wij geen extra begeleid(st)ers inzetten. Een ruildag moet worden ingezet binnen een termijn van 2 maanden.
19Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een locatie van Koningskind kinderopvang?
Jazeker! Je bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Vraag hiervoor een rondleiding aan. Dan zorgen wij dat er iemand voor je klaarstaat om je rond te leiden en al je vragen te beantwoorden!
20Hoe weet ik of de kinderopvang van goede kwaliteit is?
De GGD controleert, in opdracht van de gemeente, of de opvang voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Hiertoe bezoekt de GGD elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau eens per jaar. Van deze bezoeken worden inspectierapporten geschreven, die online te raadplegen zijn op de website van de opvang en via het Landelijk Register Kinderopvang.
21Waarom is er een GGD?
De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl.
22Ik wil het GGD rapport van een locatie inzien. Waar kan ik dit vinden?
Onderaan de betreffende locatiepagina vindt u onder het kopje Landelijk register kinderopvang links waar u de laatste inspectierapporten kan vinden.